ข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกแบบเว็บไซต์

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับบริการทั้งหมด รวมถึงบริการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ (บริการ) ที่ Lion Digital Marketing Co Ltd จัดหาให้กับลูกค้า ร่วมกับใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องที่มอบให้กับลูกค้าโดย Lion Digital Marketing Co Ltd (ข้อกำหนด ) เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร การยอมรับใบเสนอราคา การซื้อและ/หรือการใช้บริการจะถือเป็นการยอมรับข้อกำหนด

1. ค่าใช้จ่าย

ค่าบริการกำหนดไว้ในใบเสนอราคาโครงการที่ลูกค้าได้รับจาก Lion Digital Marketing Co Ltd ทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดีย ใบเสนอราคามีอายุ 30 วัน Lion Digital Marketing Co Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาหรือปฏิเสธที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องหลังจากหมดอายุ 30 วัน

เว้นแต่จะตกลงกับลูกค้าเป็นอย่างอื่น บริการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดต้องชำระเงินมัดจำอย่างน้อยสี่สิบ (40) เปอร์เซ็นต์ของราคาเสนอโครงการทั้งหมดก่อนเริ่มงาน ต้องชำระเงินครั้งที่สองเป็นจำนวนสามสิบ (30) เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ลูกค้าตรวจทานและออกแบบขั้นตอนการลงชื่อออก โดยมีเปอร์เซ็นต์ที่เหลือของยอดรวมใบเสนอราคาโครงการที่ครบกำหนดชำระเมื่องานเสร็จสิ้น ก่อนที่จะอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือปล่อยวัสดุ

ลูกค้าตกลงที่จะคืนเงินให้ Lion Digital Marketing Co Ltd ภายใต้ข้อตกลงก่อนหน้านี้สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ตกลงกันไว้ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จ ค่าใช้จ่ายอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การซื้อชื่อโดเมน แบบอักษรพิเศษ และการถ่ายภาพสต็อก

2. การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

Lion Digital Marketing Co Ltd จะส่งใบแจ้งหนี้ตามเหตุการณ์สำคัญที่ตกลงกันไว้ ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งทางอีเมล.. เงื่อนไขการชำระเงินรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้

ชำระค่าบริการด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร รายละเอียดธนาคารจะระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

หากลูกค้าไม่ชำระเงินใด ๆ เนื่องจาก Lion Digital Marketing Co Ltd ภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงินโดยไม่ปรึกษาหารือ Lion Digital Marketing Co Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดการทำงานในปัจจุบันและที่ตามมาทั้งหมดจนกว่าการชำระเงินจะเป็นปัจจุบัน เงินฝากที่ชำระแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้

บัญชีที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ในใบแจ้งหนี้จะถือว่าผิดนัด หากลูกค้าเก็บรักษาข้อมูลหรือไฟล์ใดๆ ไว้บนพื้นที่เว็บของ Lion Digitals โดยค่าเริ่มต้น บริษัท Lion Digital Marketing Co Ltd จะลบเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดออกจากพื้นที่เว็บตามดุลยพินิจของตน Lion Digital
Marketing Co Ltd ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลบบริการ

การนำเนื้อหาดังกล่าวออกไม่ได้ทำให้ลูกค้าคลายภาระผูกพันในการชำระค่าใช้จ่ายคงค้างที่ประเมินไปยังบัญชีของลูกค้า ลูกค้าที่มีบัญชีผิดนัดตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลของ Lion Digital Marketing Co Ltd รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินโดยหน่วยงานบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดขึ้นโดย Lion Digital Marketing Co Ltd ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้

3. รีวิวลูกค้า

Lion Digital Marketing Co Ltd จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบลักษณะและเนื้อหาของเว็บไซต์ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและเมื่อการพัฒนาเว็บไซต์โดยรวมเสร็จสิ้น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือจุดสำคัญใด ๆ วัสดุดังกล่าวจะถือว่าได้รับการยอมรับและอนุมัติเว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งให้ Lion Digital Marketing Co Ltd เป็นอย่างอื่นภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่จัดหาวัสดุให้กับลูกค้า

4. เวลาตอบสนองและการควบคุมเนื้อหา

Lion Digital Marketing Co Ltd จะติดตั้งและโพสต์ต่อสาธารณะหรือจัดหาเว็บไซต์ของลูกค้าตามวันที่ระบุในข้อเสนอโครงการหรือตามวันที่ตกลงกับลูกค้าเมื่อ Lion Digital Marketing Co Ltd ได้รับการชำระเงินครั้งแรกเว้นแต่ลูกค้าจะร้องขอความล่าช้าโดยเฉพาะ และตกลงโดย บริษัท ไลอ้อน ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ในทางกลับกัน ลูกค้าตกลงที่จะให้ Lion Digital Marketing Co Ltd ให้ความร่วมมือ ข้อมูล วัสดุและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด การเข้าถึงพนักงานและการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง Lion Digital Marketing Co Ltd อาจต้องการตามสมควรสำหรับการปฏิบัติงานของ บริการ ซึ่งจะรวมถึงลูกค้าที่มอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้ติดต่อหลักเพื่อช่วย Lion Digital Marketing Co Ltd ในการดำเนินการค่าคอมมิชชั่นในลักษณะที่น่าพอใจและสมควร ในระหว่างโครงการ Lion Digital Marketing Co Ltd จะกำหนดให้ลูกค้าจัดเตรียมเนื้อหาเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ ภาพยนตร์ และไฟล์เสียง พร้อมด้วยข้อมูลเบื้องหลังที่เกี่ยวข้อง

5. ความล้มเหลวในการจัดหาเนื้อหาเว็บไซต์ที่จำเป็น

เพื่อคงประสิทธิภาพไว้ เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่เราตั้งโปรแกรมไว้นั้นดำเนินการตามเวลาที่กำหนด ในบางครั้ง เราอาจต้องปฏิเสธข้อเสนอสำหรับงานอื่นๆ และการสอบถามเพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่จัดไว้

นี่คือเหตุผลที่เราขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้า ในโอกาสใดก็ตามที่ไม่สามารถดำเนินการกับเว็บไซต์ของลูกค้าได้ เนื่องจากเรายังไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ และส่งผลให้เราล่าช้า หลังจากระยะเวลา 30 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5% ของต้นทุนโครงการ

หากบริการเกี่ยวข้องกับ Search Engine Optimization เราต้องการเนื้อหาข้อความสำหรับไซต์ของลูกค้าล่วงหน้า เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินการ SEO ให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เราและไม่สามารถทำได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่เริ่มโครงการ SEO เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บถาวรโครงการและยอดเงินคงเหลือจะต้องชำระ

หมายเหตุ: เนื้อหาข้อความจะต้องส่งเป็นเอกสาร Google Doc/Microsoft Word, อีเมล (หรือที่คล้ายกัน) โดยมีหน้าในเอกสารที่ให้มาซึ่งแสดงถึงเนื้อหาของหน้าที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของคุณ หน้าเหล่านี้ต้องมีชื่อเหมือนกับหน้าเว็บไซต์ที่ตกลงกันไว้ ติดต่อเรา หากคุณต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

6. เว็บเบราว์เซอร์

Lion Digital Marketing Co Ltd พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ดูได้ เว็บไซต์ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน (เช่น Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge เป็นต้น) ลูกค้าตกลงว่า Lion Digital Marketing Co Ltd ไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ถูกต้องกับซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์รองในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

Lion Digital Marketing Co Ltd ไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับหน้าเว็บที่ไม่แสดงในเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวหลังจากที่เว็บไซต์ได้รับการออกแบบและส่งมอบให้กับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ Lion Digital Marketing Co Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาสำหรับงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเว็บไซต์หรือรหัสเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานกับซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ที่อัปเดต

7. การสิ้นสุด

การยกเลิกบริการโดยลูกค้าต้องได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและจะมีผลบังคับเมื่อได้รับแจ้งดังกล่าว คำขออีเมลหรือโทรศัพท์สำหรับการยกเลิกบริการจะไม่ได้รับการยอมรับจนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์ (รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) จนถึงวันที่แจ้งการยกเลิกการชำระเงินเต็มจำนวนครั้งแรกภายในสามสิบ (30) วัน

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

บริการ Lion Digital Marketing Co Ltd ทั้งหมดอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อ Lion Digital Marketing Co Ltd ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการของ Lion Digital Marketing Co Ltd ของลูกค้า

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

IP พื้นหลัง หมายถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ นอกเหนือจาก IP เบื้องหน้า ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับข้อกำหนดเหล่านี้ IP เบื้องหน้าหมายถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือได้รับหรือพัฒนาโดยหรือโดยผู้รับเหมาในนามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบริการและการส่งมอบภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิบัตร แบบจำลองยูทิลิตี้ สิทธิ์ในการประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์และสิทธิใกล้เคียงและที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ชื่อธุรกิจและชื่อโดเมน สิทธิในการจดทะเบียนและเครื่องแต่งกายทางการค้า ค่าความนิยม และสิทธิ์ในการฟ้องคดีล่วงละเมิดหรือไม่เป็นธรรม การแข่งขัน สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิ์ในการใช้และปกป้องความลับของข้อมูลที่เป็นความลับ (รวมถึงความรู้และความลับทางการค้า) และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ได้ลงทะเบียนและรวมถึงแอปพลิเคชันทั้งหมดและ สิทธิ์ในการสมัครและได้รับการอนุญาต การต่ออายุหรือการขยายเวลา และสิทธิ์ในการเรียกร้องลำดับความสำคัญจากสิทธิ์ดังกล่าวและสิทธิ์หรือรูปแบบของการคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันหรือเทียบเท่าทั้งหมดซึ่งยังคงมีอยู่หรือจะมีอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคตในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก

IP เบื้องหลังทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูล ไฟล์ และโลโก้กราฟิกที่ลูกค้าให้ไว้กับ Wombat Creative เป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของฝ่ายที่เป็นเจ้าของมัน (หรือหากเกี่ยวข้อง บุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของ สิทธิ์ในการใช้ IP พื้นหลังได้รับมา) ลูกค้ายินยอมให้ Lion Digital Marketing Co Ltd อนุญาตสิทธิ์เฉพาะในการเผยแพร่และใช้เนื้อหาดังกล่าว ซึ่งอาจให้อนุญาตช่วงแก่ผู้รับเหมาที่กระทำการในนามของ Lion Digital Marketing Co Ltd. ลูกค้าต้องได้รับอนุญาตและสิทธิ์ในการใช้ ข้อมูลหรือไฟล์ใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์โดยบุคคลที่สาม ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมในการอนุญาตให้ Lion Digital Marketing Co Ltd และสิทธิ์ในการใช้งานสิ่งเดียวกัน สัญญาสำหรับการออกแบบเว็บไซต์และ/หรือการวางตำแหน่งจะถือเป็นการรับประกันโดยลูกค้าต่อ Lion Digital Marketing Co Ltd ว่าได้รับอนุญาตและอำนาจดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

อาจมีการขอหลักฐานการอนุญาตและอำนาจหน้าที่ ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อ Lion Digital Marketing Co Ltd ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำใดๆ และทั้งหมดหรือการอ้างว่าวัสดุใดๆ ที่มอบให้กับ Lion Digital Marketing Co Ltd โดยหรือในนามของลูกค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิของบุคคลที่สาม

ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องหน้าทั้งหมดจะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นเจ้าของโดยเด็ดขาดโดยฝ่ายที่สร้างหรือพัฒนา Lion Digital Marketing Co Ltd ขอมอบสิทธิ์ใช้งานแบบไม่ผูกขาดของ IP Foreground ดังกล่าวแก่ลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์

10. การรักษาความลับ

คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ฝ่ายที่รับ) จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อเก็บข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เปิดเผยโดยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นความลับ (ฝ่ายเปิดเผย) ก่อนหรือหลังวันที่ของข้อกำหนดเหล่านี้ ต่อฝ่ายที่รับหรือที่ฝ่ายรับกลายเป็น ทราบว่าในแต่ละกรณีเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ การปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การซื้อขาย ความลับทางการค้า หรือธุรกิจของฝ่ายที่เปิดเผย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ ข้อมูลจำเพาะ การออกแบบ และกราฟิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) หรือที่ฝ่ายเปิดเผยระบุเป็น เป็นความลับ (ข้อมูลที่เป็นความลับ) และจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ฝ่ายที่ได้รับจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฝ่ายเปิดเผย ข้อนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม

ในช่วงระยะเวลาของข้อกำหนดเหล่านี้ ฝ่ายที่ได้รับอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่พนักงานและผู้รับจ้างช่วง (บุคคลดังกล่าวที่ถูกเรียกว่าผู้รับ) ในขอบเขตที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ ฝ่ายผู้รับจะต้องจัดหาให้ผู้รับแต่ละรายรับทราบและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับของฝ่ายผู้รับภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ราวกับว่าผู้รับเป็นภาคีของข้อกำหนดเหล่านี้

ภาระผูกพันในข้อ 10 นี้จะไม่นำไปใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ซึ่งก็คือ:

 • ณ วันที่ของข้อกำหนดเหล่านี้อยู่แล้ว หรือในเวลาใดๆ หลังจากวันที่ของข้อกำหนดเหล่านี้เข้ามา เป็นสาธารณสมบัตินอกเหนือจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยฝ่ายที่ได้รับหรือผู้รับใดๆ
 • มอบให้ฝ่ายผู้รับหรือผู้รับโดยไม่มีการจำกัดโดยบุคคลที่สามที่มีสิทธิโดยสุจริตที่จะทำเช่นนั้น หรือ
 • จำเป็นต้องเปิดเผยโดยฝ่ายที่ได้รับตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายที่รับจะต้องแจ้งให้ฝ่ายที่เปิดเผยทราบมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควรสำหรับข้อกำหนดสำหรับการเปิดเผยดังกล่าว

ข้อมูลที่เป็นความลับในรูปแบบที่จับต้องได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บทสรุป สำเนา ข้อความที่ตัดตอนมาจากข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ไม่ว่าจะจัดทำโดยฝ่ายที่เปิดเผยหรือไม่ก็ตาม จะเป็นทรัพย์สินของฝ่ายที่เปิดเผยแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องจัดส่งโดยฝ่ายที่ได้รับทันที ต่อฝ่ายเปิดเผยตามคำร้องขอของฝ่ายเปิดเผยหรือการยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน) ฝ่ายที่ได้รับจะต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่หรือแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฝ่ายเปิดเผย

11. การปกป้องข้อมูล

สำหรับจุดประสงค์ของข้อนี้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล หมายถึงระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (EU) 2016/679, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 2018, กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและ/หรือความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่บังคับใช้กับ Lion Digital Marketing Co Ltd และกฎหมายที่บังคับใช้ แทนที่ แก้ไข ขยาย ตราใหม่ หรือรวมข้อมูลข้างต้นเป็นครั้งคราว

ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ข้อนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและไม่ได้บรรเทา ลบหรือเปลี่ยนข้อผูกพันหรือสิทธิ์ของคู่สัญญาภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ลูกค้าจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงคุณให้ข้อมูลการประมวลผลที่ยุติธรรมที่จำเป็นทั้งหมดแก่ และได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดจากเจ้าของข้อมูล) และการดำเนินการและการปฏิบัติงาน สิทธิ์และภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดที่ลูกค้ามอบให้ Wombat Creative และดูแลการลงทะเบียนและการแจ้งเตือนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล คู่สัญญารับทราบว่าหาก Lion Digital Marketing Co Ltd ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในนามของลูกค้าเมื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้ควบคุมและ Lion Digital Marketing Co Ltd เป็นผู้ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ขอบเขต ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลโดย Lion Digital Marketing Co Ltd ระยะเวลาของการประมวลผลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของเจ้าของข้อมูลจะระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและใบเสนอราคาโครงการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Lion Digital Marketing Co Ltd จะ:

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของลูกค้าเฉพาะและตามคำแนะนำที่เป็นเอกสารของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 นี้ (ตามที่ปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา) เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดให้ทำเช่นนั้น ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อกำหนดทางกฎหมายนั้นก่อนที่จะดำเนินการ เว้นแต่กฎหมายดังกล่าวจะห้ามไม่ให้มีข้อมูลดังกล่าวโดยมีเหตุผลสำคัญที่เป็นสาธารณประโยชน์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้คำมั่นว่าจะรักษาความลับหรืออยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่เหมาะสมในการรักษาความลับ

 • ดำเนินการและรักษามาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณรับทราบในที่นี้ว่าคุณพอใจว่าการดำเนินการประมวลผลและมาตรการทางเทคนิคและองค์กรของเราเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณเสนอให้ใช้บริการของเราและดึงดูดให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • อ้างถึงคำขอของเจ้าของข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับในทันที และโดยคำนึงถึงธรรมชาติของการประมวลผล ช่วยเหลือคุณด้วยมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม ตราบเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของคุณในการตอบสนองต่อคำขอสำหรับการใช้ข้อมูล สิทธิของหัวเรื่องที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ของ GDPR;
 • ช่วยเหลือคุณในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามมาตรา 32 ถึง 36 ของ GDPR โดยคำนึงถึงธรรมชาติของการประมวลผลและข้อมูลที่มีให้เรา และเฉพาะในกรณีที่คุณไม่สามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรา 32 ถึง 36 โดยไม่มีข้อมูลและ/หรือความช่วยเหลือของเรา (เช่น คุณไม่มีหรือเข้าถึงข้อมูลที่ร้องขอ) เราอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลตามระยะเวลาและวัสดุในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแก่คุณ
 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา
 • ให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นแก่คุณเพื่อแสดงการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 28(3) และอนุญาตและสนับสนุนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยคุณหรือผู้ตรวจสอบรายอื่นที่ได้รับคำสั่งจากคุณ: (i) คุณให้เราที่ ต้องแจ้งการตรวจสอบหรือการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ii) คุณให้เวลาเราตามสมควรในการปฏิบัติตามคำขอข้อมูลใด ๆ (iii) สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับหรือสร้างขึ้นโดยคุณหรือผู้ตรวจสอบของคุณที่เกี่ยวข้องกับคำขอข้อมูล การตรวจสอบ และการตรวจสอบดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด (iv) สร้างความมั่นใจว่าการตรวจสอบหรือการตรวจสอบดังกล่าวจะดำเนินการในช่วงเวลาทำการปกติ โดยไม่ทำให้ธุรกิจของเราหยุดชะงัก (v) ไม่อนุญาตให้มีการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งรายการและคำขอข้อมูลหนึ่งรายการต่อปีปฏิทิน และ (vi) ชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรของเราในการให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและอนุญาตและมีส่วนในการตรวจสอบและตรวจสอบ;
 • ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของใครก็ตามที่เราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในแต่ละกรณีการเข้าถึงนั้นจำกัดเฉพาะบุคคลที่ต้องการทราบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนด และ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้า (และหากเป็นไปได้ภายใน 24 ชั่วโมง) เมื่อเราหรือผู้ประมวลผลย่อยทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในนามของลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ รายงานหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลูกค้ายินยอมให้ Lion Digital Marketing Co Ltd ว่าจ้างผู้ประมวลผลย่อยเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของคุณ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ประมวลผลในนามของคุณไปยังผู้ประมวลผลย่อยรายใหม่ หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบหากคุณคัดค้านผู้ประมวลผลรายย่อยรายใหม่ หากคุณไม่คัดค้านผู้ประมวลผลช่วงภายในเจ็ดวันตามปฏิทินหลังจากได้รับข้อมูล จะถือว่าคุณยอมรับผู้ประมวลผลช่วง

หากคุณได้ยื่นคำคัดค้านตามสมควรต่อผู้ประมวลผลช่วงรายใหม่ และคู่สัญญาล้มเหลวในข้อตกลงในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสม ลูกค้ามีสิทธิที่จะยุติข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยระยะเวลาแจ้งให้ทราบที่กำหนดโดยลูกค้า โดยไม่กระทบต่อ การเยียวยาอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายหรือสัญญา ในช่วงระยะเวลาการแจ้ง เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ประมวลผลในนามของลูกค้าไปยังผู้ประมวลผลย่อย

Lion Digital Marketing Co Ltd จะทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการช่วงทั้งหมดของตนในเงื่อนไขที่คล้ายกับข้อกำหนดเหล่านี้อย่างมาก เราจะยังคงต้องรับผิดต่อลูกค้าเป็นหลักสำหรับการปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของผู้ประมวลผลช่วง ตามคำขอของคุณ เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประมวลผลช่วงใด ๆ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ และการดำเนินการที่ดำเนินการโดยผู้ประมวลผลช่วง

12. การส่งมอบสื่อมาตรฐาน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบเสนอราคาของโครงการ ข้อตกลงนี้ถือว่าลูกค้าจะได้รับข้อความใดๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Word หรือ Google เอกสารที่ส่งผ่าน อีเมล หรือโฟลเดอร์ไดรฟ์ที่แชร์ และรูปถ่ายและกราฟิกอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมไว้จริงใน งานพิมพ์คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการสแกนหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ .gif, .jpeg, .png หรือ .tiff แม้ว่า Lion Digital Marketing Co Ltd จะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อส่งคืนภาพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดไว้ให้แก่ลูกค้า ของเว็บไซต์ของลูกค้า ผลตอบแทนดังกล่าวไม่สามารถรับประกันได้

13. การออกแบบสินเชื่อและการตลาด

ลิงค์ไปยัง Lion Digital Marketing Co Ltd จะปรากฏในรูปแบบขนาดเล็กหรือโดยกราฟิกขนาดเล็กที่ด้านล่างของเว็บไซต์ของลูกค้า หากมีการใช้กราฟิก ก็จะถูกออกแบบให้เข้ากับการออกแบบเว็บไซต์โดยรวม

ลูกค้าตกลงว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้าสามารถนำเสนอในพอร์ตโฟลิโอ Lion Digital Marketing Co Ltd และขอมอบใบอนุญาตให้ Lion Digital Marketing Co Ltd ทั่วโลก ถาวร ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อใช้ชื่อ โลโก้ และการสร้างตราสินค้าสำหรับการโฆษณา การตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

14. เซิร์ฟเวอร์บุคคลที่สาม

Lion Digital Marketing Co Ltd ออกแบบและทดสอบเว็บไซต์เพื่อทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง และไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ถูกต้องได้หากลูกค้าต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม ในกรณีที่ลูกค้าใช้เซิร์ฟเวอร์บุคคลที่สาม เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและโฮสต์บุคคลที่สามใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์เข้ากันได้กับเว็บไซต์ Lion Digital Marketing Co Ltd จะช่วยลูกค้าในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์หากจำเป็น อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

หากเว็บไซต์ของลูกค้าถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก บริษัท Lion Digital Marketing Co Ltd จะต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนชั่วคราวในไดเร็กทอรีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ซึ่งต้องสามารถเข้าถึงได้ผ่าน FTP ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของโปรเจ็กต์ ทรัพยากรอื่นๆ อาจต้องได้รับการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ด้วย

5. การเปลี่ยนแปลงหลังการวางตำแหน่ง

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เมื่อติดตั้งแล้ว ลูกค้าตกลงที่จะให้ บริษัท Lion Digital Marketing Co Ltd เสนอราคาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ลูกค้าไม่มีภาระผูกพันในการยอมรับใบเสนอราคาที่จัดทำโดย Lion Digital Marketing Co Ltd.

Lion Digital Marketing Co Ltd ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์เมื่อติดตั้งแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเพิ่มเติม การแก้ไข หรือการลบ

16. ชื่อโดเมน

Lion Digital Marketing Co Ltd อาจซื้อชื่อโดเมนในนามของลูกค้า การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับและการต่ออายุชื่อโดเมนเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า การสูญหาย การยกเลิก หรืออื่นๆ ของโดเมนที่เกิดจากการชำระเงินที่ไม่ได้หรือล่าช้านั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Lion Digital Marketing Co Ltd. ลูกค้าควรเก็บบันทึกวันที่ครบกำหนดสำหรับการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินจะได้รับในเวลาที่เหมาะสม

17. ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ Lion Digital Marketing Co Ltd ตกลงที่จะจัดหาให้จะต้องจัดหาให้ตามข้อกำหนดมาตรฐานของผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบครั้งเดียวสำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามดังกล่าวรวมอยู่ในค่าบริการที่ต้องชำระตามข้อ 1

18. ทั่วไป

ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและแทนที่การรับรอง สัญญา การรับประกัน การรับประกัน ความเข้าใจ และข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดระหว่างทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของคู่สัญญาในการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือตามกฎหมายจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์นั้นหรือสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใด และจะไม่ป้องกันหรือจำกัดการใช้สิทธินั้นหรือสิทธิอื่นใดหรือ วิธีการรักษา

ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) Act 1999 ในการบังคับใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้

คำบอกกล่าวที่ส่งไปยังคู่สัญญาภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษทางอีเมล การแจ้งลูกค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ที่แจ้งล่าสุดไปยัง Lion Digital Marketing Co Ltd. คำบอกกล่าวของ Lion Digital Marketing Co Ltd จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ที่กำหนดไว้ที่ https://www.liondigitalmarketing.com/get-in-touch/?lang=th

19. การตลาดดิจิทัล

Lion Digital Marketing Co Ltd จะให้เกียรติส่วนประกอบของขอบเขตงานการตลาดดิจิทัลที่คุณเลือก โดยให้ข้อตกลงในการทำสัญญาขั้นต่ำ 3 เดือนและได้รับการชำระเงินรายเดือนในใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ไม่ได้รับการชำระเงินตรงเวลา เราเสียใจที่งานต่อไปจะถูกยกเลิกจนกว่าจะได้รับการแก้ไข

20. ความรับผิด

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับ: (ก) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ; (b) การฉ้อโกง; หรือ (c) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ Lion Digital Marketing Co Ltd จะไม่รับผิดภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือสัญญาหลักประกันใด ๆ สำหรับ: (a) การสูญเสียรายได้; (b) การสูญเสียผลกำไรจริงหรือที่คาดการณ์ไว้; (c) การสูญเสียสัญญา; (ง) การสูญเสียธุรกิจ; (จ) การสูญเสียโอกาส; (f) การสูญเสียความนิยมหรือชื่อเสียง; (ช) การสูญหาย เสียหาย หรือเสียหายของข้อมูล (h) การสูญเสียทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องใด ๆ (i) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความไม่ถูกต้อง การละเลย ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรือสาเหตุอื่น ๆ ในการผลิตเว็บไซต์; หรือ (j) การสูญเสียหรือความเสียหายต่องานศิลปะ/ภาพถ่ายของลูกค้าที่จัดหาให้สำหรับเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น

ความรับผิดทั้งหมดของ Lion Digital Marketing Co Ltd ต่อลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ หรือการละเมิดข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม จะจำกัดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่ชำระสำหรับบริการภายใต้ข้อตกลงนี้ การละเมิดได้เกิดขึ้น

21. ความรุนแรง

ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่เสียหาย และข้อตกลงจะไม่ถือเป็นโมฆะด้วยเหตุผลนี้เพียงอย่างเดียว บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และบังคับใช้ร่วมกันได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนาของฝ่ายที่เป็นพื้นฐานของบทบัญญัติดั้งเดิมมากที่สุด

22. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือสาระสำคัญหรือรูปแบบจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของอังกฤษและเวลส์

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าศาลของประเทศไทย ยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย จะต้องมีเขตอำนาจศาลพิเศษในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่เกี่ยวกับสัญญา) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ .